Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GAMBLING ENTERTAINMENT
De website van Gambling Entertainment kan op verschillende manieren gebruikt worden. Alle diensten en producten die worden aangeboden op de website zijn onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden, tenzij afwijkende voorwaarden voorafgaand aan het starten van de dienstverlening schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
Gambling Entertainment: Bedrijfsnaam Gambling Entertainment, gevestigd te Den Haag onder KVK-nummer 65403061.

Klant: degene met wie de Gambling Entertainment een overeenkomst is aangegaan.

Website: https://gambling.nl.

Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de klant digitale inhoud en diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en diensten door Gambling Entertainment wordt geleverd.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN GAMBLING ENTERTAINMENT
Bedrijfsnaam: Gambling Entertainment

Adres: Meerburgstraat 57, 2548RX Den Haag

Mailadres: info@gambling.nl

KVK nummer: 65403061

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gambling Entertainment en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Gambling Entertainment en klant.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Gambling Entertainment voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Gambling Entertainment zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Gambling Entertainment en de klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN
Alle prijzen die Gambling Entertainment hanteert zijn in euro’s. zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen is.

Alle prijzen die Gambling Entertainment hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Gambling Entertainment te allen tijde wijzigen.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst die een maand geldig  zijn ten allen tijden toegestaan.

ARTIKEL 5 – AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Gambling Entertainment gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Gambling Entertainment niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gambling Entertainment verstrekte gegevens waarop Gambling Entertainment zijn aanbieding baseert. De klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Gambling Entertainment dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Gambling Entertainment niet bindend, behoudens indien door Gambling Entertainment uitdrukkelijk anders is vermeld.

ARTIKEL 6 – OVEREENKOMST
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gambling Entertainment onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gambling Entertainment is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gambling Entertainment passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Gambling Entertainment daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Gambling Entertainment kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Gambling Entertainment op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 7 – OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
De klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

Gambling Entertainment is gerechtigd zijn aanspraken op de klant van vergoedingen aan een derde over te dragen.

ARTIKEL 8  – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT EN KOSTEN DAARVAN
Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, maakt de klant melding van het stopzetten van de online dienst en zal toegang met de gebruikelijke logingegevens geweigerd worden.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de klant niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Gambling Entertainment aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant Gambling Entertainment een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Gambling Entertainment is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING
Als Gambling Entertainment de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Gambling Entertainment vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Gambling Entertainment in rekening gebracht voor het geretourneerde product/dienst, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt.

Gambling Entertainment gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Gambling Entertainment de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO
De totale aansprakelijkheid van Gambling Entertainment wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantie- verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

De aansprakelijkheid van Gambling Entertainment voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan Gambling Entertainment voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan Gambling Entertainment voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Gambling Entertainment wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Gambling Entertainment, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Gambling Entertainment uit hoofde van deze voorwaarden geheel onverlet.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Gambling Entertainment meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Gambling Entertainment vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

De klant vrijwaart Gambling Entertainment voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Gambling Entertainment geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Gambling Entertainment zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Gambling Entertainment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen die worden gedaan door minderjarige met een leeftijd onder de 18 jaar.

Gambling Entertainment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Gambling Entertainment , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan Gambling Entertainment zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de klant aan Gambling Entertainment is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

2. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 12 – PRIVACYBELEID
Indien Gambling Entertainment dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de klant Gambling Entertainment desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

De klant vrijwaart Gambling Entertainment voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Gambling Entertainment toegerekend moeten worden. De klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking  van de persoonsgegevens die door de klant worden ingevoerd in de in het kader van Application Service Provision en/of Software as a Service aan de klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door Gambling Entertainment gebruikte programmatuur.

De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Gambling Entertainment verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de klant. De klant staat er jegens Gambling Entertainment voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De klant vrijwaart Gambling Entertainment tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Indien Gambling Entertainment op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Gambling Entertainment staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand
van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Gambling Entertainment gerechtigd de klanttoegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Gambling Entertainment is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. De klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en hanteert deze slechts voor eigen gebruik. Gambling Entertainment is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs-of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Gambling Entertainment .

De klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de klant. Partijen houden het er voor dat Gambling Entertainment ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. De klant zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Gambling Entertainment begrepen en komen volledig voor rekening van de klant.

De algemene manier hoe Gambling Entertainment omgaat met verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in het privacybeleid.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING
De klant dient een door Gambling Entertainment geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoord een geleverd product of verleende dienst aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Gambling Entertainment zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

De klant dient Gambling Entertainment uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo getailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Gambling Entertainment in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op de lopende werkzaamheden, kan in dit er in ieder geval niet toe leiden dat Gambling Entertainment gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden middels de contactpagina op de website of direct te mailen naar info@hyperventilatie.eu. De klacht zal binnen maximaal 4 weken in behandeling worden genomen.

 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gambling Entertainment, integraal voor rekening van de klant.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen Gambling Entertainment en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 – VERVALTERMIJN
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Gambling Entertainment vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 16 – INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uit sluitend bij Gambling Entertainment , diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voor waarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden.

Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, data- bestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is Gambling Entertainment toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is de klant nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

Gambling Entertainment vrijwaart de klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Gambling Entertainment zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de klant Gambling Entertainment onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Een overeenkomst waarbij de klant digitale inhoud en diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en diensten door Gambling Entertainment worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Gambling Entertainment.. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Gambling Entertainment verlenen om zich, indien nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door de klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Gambling Entertainment ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die de klant zonder schriftelijke toestemming van Gambling Entertainment in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Gambling Entertainment zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Gambling Entertainment een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Gambling Entertainment , indien mogelijk, zorg dragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Gambling Entertainment is uitgesloten.

De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Gambling Entertainment van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyper- links etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De klant vrijwaart Gambling Entertainment tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

ARTIKEL 17 – MINIMUM LEEFTIJD
De overeenkomst kan alleen aangegaan worden indien de klant een minimum leeftijd van 18 jaar heeft.

ARTIKEL 18 – GEBRUIKSBEPERKINGEN
De klant zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. De klant is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met Gambling Entertainment inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de programmatuur vormt. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op:

a. het soort of type apparatuur waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
b. het maximaal aantal verwerkingseenheden waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
c. bepaalde – al dan niet met naam of functie aangeduide – personen die binnen de organisatie van de klant de programmatuur mogen gebruiken, en/of
d. het maximaal aantal gebruikers dat – al dan niet gelijktijdig – binnen de organisatie van de klant de programmatuur mag gebruiken, en/of
e. de locatie waarop de programmatuur gebruikt mag worden, en/of
f. bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privé- doeleinden), en/of
g. iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking.

Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of type apparatuur gebruikt mag worden, is de klant gerechtigd bij eventuele storing van de desbetreffende apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur van hetzelfde soort en type te gebruiken.

Gambling Entertainment kan verlangen dat de klant de programmatuur niet in gebruik neemt dan nadat de klant bij Gambling Entertainment, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.), benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd en verkregen. Gambling Entertainment is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen.

De klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag de klant de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant de programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals ‘time-sharing’, ‘application service provision’, ‘software as a service’ en ‘outsourcing’.

Het is de klant niet toegestaan de programmatuur, de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd en de bij de terbeschikkingstelling van de programmatuur door Gambling Entertainment verstrekte certificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de klant een derde al dan niet op afstand – toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de klant gebruikt.

De klant zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens Gambling Entertainment uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door de klant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De klant zal op eerste ver- zoek van Gambling Entertainment toegang tot zijn gebouwen en systemen aan Gambling Entertainment verlenen. Gambling Entertainment zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die Gambling Entertainment in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij de klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

ARTIKEL 19 – WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
Gambling Entertainment behoudt het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd gezamenlijk met de klant.

Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie.